– מאמר זה נתון תחת עריכה –

בחינת אוטובוסים, מוניות, רכב סיור, נגררים ונתמכים

אוטובוסים

ערך: בני אביעד

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: סיווגי האוטובוסים לפי תקנות התעבורה.

קיימת חלוקה נוספת משנית של האוטובוסים, כדלהלן:

אוטובוס מפרקי, המורכב משני רכבים או יותר, המאפשרים ביניהם מעבר נוסעים.

אוטובוס דו – קומתי, בעל שני מפלסים, שהעליון לא מורשה לנוסעים בעמידה.

אוטובוס נמוך רצפה – נגיש.

אוטובוס זעיר.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: מידות האוטובוסים ומשקלם.

מידות כלליות

אורך כללי מירבי: 12 מ'.

אורך כללי מירבי לאוטובוס מפרקי: 18 מ'.

רוחב כללי מירבי (מלבד מראות תשקיף ומחווני כיוון): 2.55מ', ובלבד שרוחב המרכב למעט הכנפיים לא יעלה על 5% מכל צד מרוחב חוץ מירבי של הצמיגים המקוריים המורכבים על הסרן האחורי.

גובה כללי מירבי לאוטובוס:

שמשקלו הכולל המותר: עד 3,500 ק"ג – 3 מ'.

שמשקלו הכולל המותר: מ – 3,501 ק"ג עד 8,000 ק"ג – 3.5 מ'.

שמשקלו הכולל המותר: מעל 8,000 ק"ג – 4 מ'.

אורך מירבי של שלוחה אחורית : 65% מרוחק הסרנים של הרכב, אך לא יותר מ – 3.6 מ'.

באוטובוס נמוך רצפה שאורכו הכללי אינו עולה על 900 ס"מ, מותרת שלוחה אחורית גדולה יותר, מותנה בעמידה בתקן 70/156 EEC על עדכוניו. (עדכון אחרון – 2001/85/ec).

זווית הכניסה והעזיבה של כל סרן תהיה – 8 מעלות לפחות (ברכב עם מתלה פנאומטי – 7 מעלות). גובה מזערי של הגחון בין הסרנים – 4% מרוחק הסרנים. (ברכב עם מתלה פנאומטי 3.3%), אך לא פחות מ- 18 ס"מ.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: מידות האוטובוסים, לדוגמא, ואנגלית טכנית.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: זיהוי האוטובוס – נקודות מרכזיות.

באוטובוס שהשלדה והמרכב מותקנים ע"י אותו יצרן תימצא "לוחיות יצרן" (טבלת זיהוי) קשיחה ובה יופיעו:

שם היצרן, הדגם הטכני של הרכב, מס' הזיהוי של הרכב,(VIN ),משקל כולל מירבי מורשה, עומס מירבי לכל סרן.

אם אין זיהוי ארץ ההרכבה במספר הזיהוי, (VIN), על היצרן או היבואן, להוסיף מדבקה בציון ארץ ההרכבה.

במידה והמרכב מותקן שלא ע"י יצרן השלדה, תותקן באוטובוס הטבלה הנ"ל ע"י יצרן השלדה וטבלה נוספת ע"י יצרן המרכב.

עמדת זיהוי רכב

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: אביזרים המותקנים מחוץ לאוטובוס.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: אביזרים המותקנים מחוץ לאוטובוס.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: חלונות ושמשות.

בכל חלונות הרכב יותקנו שמשות מזכוכית בטיחות. הן תאפשרנה ראיה ברורה דרכן ללא עיוותים.

על כל השמשות יהיה מוטבע תו תקן המעיד שיוצרו בהתאם לאחד התקנים הבאים:

תקן ישראלי 546.

תקן ארצות הברית fmvss 205 המסומן באותיות DOT.

תקן המועצה הכלכלית האירופאית ece re 43 המסומן באות E.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: מרכב האוטובוס.

המרכב וכל חלק ממנו יתוכננו וייוצרו באופן המתאים ליעוד הרכב, המבטיח הסעה בטוחה של נוסעים ומונע חשש מפגיעה בעוברי דרך.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: מרכב האוטובוס.

בעל רישיון יבטיח את תקינותו ובטיחותו של כל אוטובוס בשרות ובין היתר – את תקינותם, שלמותם ובטיחותם של הדלתות, החלונות, המושבים, רצפת האוטובוס והמדרכות, מוטות לרצועות האחיזה, הפעמון למתן אות לנהג וכל חלקיהם ואביזריהם.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: צבע.

אוטובוס המובא לבדיקה יהיה נקי וצבוע כראוי:

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: מסגרת האוטובוס.

בדוק בצורה חזותית את המסגרת. באם אין בה כיפופים הנוגדים את המבנה המקורי של התושבת, ואם אין בה סדקים וריתוכים, וכן אם המסמרות (ניטים), הברגים והחיזוקים תקינים.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: תא נוסעים באוטובוס.

מסלול המעבר

פתחי מעבר לנוסעים

הגדרות :

"דלת שירות" – דלת המשמשת לכניסה ויציאת הנוסעים מהאוטובוס, בתנאים הרגילים.

"דלת שירות כפולה" – דלת שירות שרוחב המעבר בה כפול מרוחבה של דלת שירות רגילה.

"דלת חירום" – דלת, בנוסף לדלת שירות, המיועדת להיחלצות הנוסעים בשעת חירום.

"חלון חירום" – חלון המיועד להיחלצות הנוסעים מהאוטובוס בשעת חירום, ע"י שבירת השמשה, פתיחתה או שליפתה.

"פתח חירום" – דלת חירום, חלון חירום או פתח בגג.

"פתח" – דלת או פתח חירום.

"מערכת שליטה מרחוק" – מערכת המאפשרת פתיחתן וסגירתן של דלתות שירות ע"י אמצעים פנאומטיים, הידראוליים או חשמליים ע"י הנהג ממקום מושבו.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: תא נוסעים באוטובוס.

דרישות לגבי מנגנון סגירה מבוקר

באוטובוס מעל 16 נוסעים מכל סוג וגודל – בדלתות כמפורט להלן, יותקן מנגנון בקרה הגורם להפיכת כיוון תנועה של הדלת הנמצאת במהלך סגירה כאשר שפת הדלת פוגעת בגוף שרוחבו 10 ס"מ ומעלה, הנמצא בינה ובין שפה נגדית של המזוזה או הדלת.

בדלת האחורית – חובה!

בדלת הקדמית – חובה אם אין גומי השקה!

סגירה מחודשת של הדלת לאחר פעולת המנגנון הנדון, תתבצע רק באמצעות הפעלה נוספת של המערכת ע"י הנהג.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: תא נוסעים באוטובוס.

כסא גלגלים לנכים.

תאורת פנים

ברכב תותקן תאורה פנימית נאותה בכל שטח המיועד לנוסעים, ובמיוחד באזור מדרגות ומכשולים במסלול המעבר.

התאורה תותקן כך שלא תשתקף במראת התשקיף ובשמשות הקדמיות של הרכב.

בכל רכב תהיה תאורה פנימית מספקת בכל שטח האוטובוס, ותאורה ישירה במדרגות של הדלתות והמעבר.

התאורה הפנימית תופעל ע"י מתג נפרד, המותקן בלוח הבקרה של הנהג.

הערה: מותרת התקנת נורות קריאה לנוסעים המופעלות ע"י כל נוסע בנפרד.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: תא נוסעים באוטובוס.

מושבי הנוסעים באוטובוס

באוטובוס יותקנו מושבים יציבים וקבועים, לפי מספר הנוסעים המורשה בהסעה בישיבה בלבד. המושבים יותקנו לרוחב הרכב, (פרט למקרים מיוחדים באוטובוס עירוני).

מספר המושבים יקבע, בין השאר, בהתאם למידות הנדרשות כולל מרווחים בין המושבים או למעקה/מחיצה.

אוטובוס שאורכו הכללי 12 מ' יורשה בהתקנת מספר מקומות ישיבה עד 53 נוסעים, מלבד מושב הנהג ומושב מדריך.

המושבים יהיו נוחים לגישה ולא יגרמו כל פגיעה לנוסעים היושבים בהם, לנוסעים העומדים בסמוך להם ולעוברים במסלולי המעבר ובפתחי השירות.

באוטובוס למעט אוטובוס עירוני, המושבים חייבים להיות מרופדים.

המושבים באוטובוס, למעט אוטובוס עירוני, יצוידו במסעי ידיים מרופדים, (לפחות אחד לכל נוסע). באוטובוס זעיר יותקנו לצד המעבר לפחות.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: תא נוסעים באוטובוס.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: תא נוסעים באוטובוס.

אביזרים ומתקני עזר בתוך הרכב

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: תא נוסעים באוטובוס.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: עמדת הנהג.

מערך תא הנהג

מיקום אמצעי שליטה ובקרה

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: עמדת הנהג.

מיקום לוח הבקרה

שדה הראיה של הנהג

שדה ראיה חופשי לצד ימין בזוית של 60 מעלות לפחות.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: עמדת הנהג.

מד מהירות – חלה חובה לרשום בעת מבחן הרישוי את מד המהירות ולציינו בטופס.

טכוגרף

בטכוגרף מצויים דיסק או אגד דיסקות המתאימים לסוג המכשיר המותקן ברכב.

בידו תעודת מכייל מוסמך תקפה המתייחסת לטכוגרף המותקן ברכב (תוך 24 חודשים, לכל היותר, מעת הכיול).

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: עמדת הנהג.

מראות תשקיף

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: מנוע ומערכת הפליטה.

מערכת פליטת גזי השרפה של המנוע

ברכב תותקן מערכת פליטה המיועדת להרחקת גזים נשרפים במנוע, דרך הפתח בקצה צינור הפליטה.

מערכת הפליטה תורכב בצורה המבטיחה כי לא תגרם על ידה שריפה ברכב או כל נזק אחר.

צינור הפליטה לא יבלוט מצדי המרכב ופתחו לא יהיה מופנה לצד ימין ולא כלפי מעלה.

במערכת הפליטה יותקן משקיט קול ולא יהיה ברכב מתקן היכול להפסיק את פעולת משקיט הקול.

מערכת הדלק

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: מנוע ומערכת הפליטה.

בדיקת גזי פליטה

בדיקת מערכת הפליטה, כשהמנוע מופעל בהתאם להוראות היצרן, וטמפרטורת העבודה מאפשרת פעולה תקינה של המנוע.

בדיקה על ידי בוחן מורשה, לפי תקן של מבחן הרטידג'.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: מערכת הבלמים.

הגדרות

"בלמי שירות" – מערכת הבלמים הפועלת על כל גלגלי הרכב, שהפעלתה מאפשרת האטת מהירותו לפחות ב- 4.5 מ / שנייה בשנייה, כשהוא עמוס בדרך מישורית בעלת ציפוי וכן החזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע.

"מערכת כפולה של בלמי שירות" – שתי מערכות של בלמי שירות הפועלות כל אחת בנפרד על גלגלי הרכב, וכל מערכת מפעילה בנפרד את בלמי השירות, ועשויה לבלום את הרכב במקרה שהמערכת השנייה חדלה לפעול.

מערכת נפרדת של הבלמים יכולה להאט את מהירות הרכב פחות מ- 4.5 מ/ שנייה בשנייה אולם שתי מערכות יחס יאטו את מהירותו במידה האמורה לפחות

"בלם עצמאי" – מתקן המפעיל את מערכת הבלמים בעזרת קפיץ, העוצר את הרכב כשלחץ האוויר במערכת הבלמים, יורד מתחת ללחץ האוויר הדרוש להפעלה יעילה של הבלמים והמערכת מאפשרת האטת מהירות הרכב לפחות ב-2 מ/ שנייה בשנייה כשהוא עמוס והחזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע.

"בלמנוע" – מנגנון האטה המפעיל את המנוע כמדחס וגורם להאטת הנסיעה של הרכב ומבטיח שלקראת עצירה הרכב המנגנון לא יפעל ופעולת המנוע לא תופסק, או מנגנון האטה אחר המאט את המהירות הרכב שלא באמצעות מערכת הבלמים שאישר מנהל האגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה.

"בלמי עזר" – מערכת הבלמים הפועלת בצורה ישירה על הגלגלים המורכבים לפחות על סרן אחד של הרכב ומאפשרת האטת המהירות לפחות ב-2 מ/ שנייה בשנייה כשהרכב עמוס, וכן החזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע גם בשעת חניה.

"מכשיר אזהרה" – מכשיר הגורם ברכב, בעל מערכת בלמים הידראוליים, להשמעת קול או להפצת אור שהנוהג ברכב יוכל להבחין בו במקרה שכובה פני הנוזל של הבלמים ירד מתחת לגובה שקבע יצרן הרכב או שלחץ הנוזל של הבלמים באחת המערכות הכפולות ירד השוואה למערכת השנייה או מכשיר הגורם ברכב, בעל מערכת בלמי אוויר, להשמעת קול ולהפצת אור שהנוהג ברכב יוכל להבחין בהם במקרה שלחץ האוויר פחת מהלחץ הדרוש להפעלה יעילה ובטוחה של הבלמים כפי שקבע יצרן הרכב.

"מאיט" (retarder) – יחידת האטה המאפשרת האטת הרכב בכל מהירות שהיא ללא שימוש בבלמים, ללא שחיקת רפידים וללא הורדת הילוכים.

"מתקן למניעת נעילה (ABS) – רכיב של מערכת בלם שירות המפעיל, בעת בלימה, בקרה אוטומטית על שיעור ההחלקה של גלגלי הרכב בכיוון סיבובם.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: מערכת הבלמים.

דרישות לבדיקת מערכת הבלמים

באוטובוס שמשקלו הכולל המותר עד 7,999 ק"ג יותקנו מערכת כפולה של בלמי שירות ומתקן אזהרה.

באוטובוס שמשקלו הכולל המותר 8,000 ק"ג או יותר יותקנו מערכת כפולה של בלמי שירות המופעלת רק בלחץ אויר ובלם עצמאי. באוטובוס תותקן מערכת מקורית לשחרור הבלם העצמאי המופעלת בשעת חירום לצורך פינוי מהיר של האוטובוס ממקום עצירתו.

השחרור מתבצע ע"י 2 או 3 הפעלות של הבלם העצמאי באמצעות לחץ אויר במקרה של אובדן מוחלט של האוויר במערכת הבלמים של האוטובוס

באוטובוס שמשקלו הכולל המותר 8,000 ק"ג או יותר ובאוטובוס עם תיבת הילוכים אוטומטית שמשקלו הכולל המותר 6,000 ק"ג או יותר, יותקן בלם עצמאי שניתן להפעילו מתא הנהג.

באוטובוס שמותקן בו מנוע דיזל ושמשקלו הכולל המותר 6,000 ק"ג או יותר יותקן בלמנוע, למעט אוטובוס עירוני המצויד במאיט ומערכת הבלמים (לרבות המאיט) עומדת בדרישות תקן בלמים 71/320/EEC, על עדכוניו.

באוטובוס שמשקלו הכולל המותק 10,000 ק"ג או יותר יותקן מאיט, (RETARDET), חשמלי או הידראולי.

ברכב שיש בו מערכת בלמים משולבת, (אויר + הידראולי) יותקנו מכשירי אזהרה כפולים לשתי מערכות.

אוטובוס עם בלמי אויר מלאים משנת ייצור 1991 ואילך חייב במערכת ABS.

באוטובוס עם בלמי אויר מלאים, יותקנו חיבורים לבדיקת לחץ האוויר במכלי האוויר, אחרי כל וסת לחץ על תאי הבלימה ולפני וסת כוח הבלימה. החיבורים לבדיקת לחץ האוויר יתאימו בכל פרטיהם לתקן ISO 3585/1975.

באוטובוס מכל משקל (כולל באוטובוס זעיר) עם מערכות בלימה, מכל סוג יותקן מיתקן למניעת נעילת כל הגלגלים (ABS).

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: מערכת הבלמים.

בדיקות בלמים באוטובוס

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: מערכת הבלמים.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: מערכת ההיגוי.

הבוחן יכוון את הרכב מעל מסלול בור – הבדיקה, והרכב ייבדק ע"י בוחן שימצא בתוך הבור.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: מערכת ההיגוי.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: מערכת ההיגוי.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: מערכת ההיגוי.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: מתלים וסרנים.

סרן קדמי

באוטובוס עירוני, בין עירוני וכן באוטובוס סיור מעל ל-35 מומות ישיבה – המתלים יכללו אמצעים פנאומטים או הידראוליים.

ברכב מנועי יותקנו בין הסרנים לבין מרכב האוטובוס קפיצים יעילים ובעלי כושר מתאים למשקל הכולל המותר של הרכב, ובלבד שהקפיצים המורכבים על אותו הסרן יהיו בעלי כוח התנגדות שווה.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: מתלים וסרנים.

סרן אחורי

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: מתלים וסרנים.

כריות אוויר

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: צמיגים.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: צמיגים.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: חיבורי גל – ההנעה.

הבדיקה תבוצע כאשר הרכב נמצא מעל לבור הבדיקה.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: אמצעי תאורה.

פנסים מהבהבים, בזמן פתיחת הדלתות, ברכב המורשה להסעת תלמידים.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: אמצעי תאורה.

בדיקת ומדידת הפנסים תעשה כשהאוטובוס במשטח ישר ואינו עמוס.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

נושא: מיזוג אוויר.

באוטובוס יותקן מזגן אוויר.

הגז במזגן יהיה מן הסוג שאינו פוגע בשכבת האוזון.

במערכת המזגן תהיה אפשרות להכנסת אויר צח חיצוני ובאופן קבוע – 40% לפחות מספיקת האוויר הכוללת של המזגן.

באוטובוסים בהם קיימים חלונות צד נפתחים אין חובה למערכת הכנסת אוויר צח.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות אוטובוסים

שאלות בנושא: בדיקות אוטובוסים.

1) באיזה סוג של אוטובוסים נדרשים להימצא ארבעה פטישים או מכשירים אחרים לניפוץ שמשות בשעת סכנה, שאותם צריך לבדוק?

א. באוטובוס מפרקי בלבד, עם שניים או יותר מרכיבים קשיחים.

ב. באוטובוס נמוך רצפה בלבד, המיועד למוגבלים בתנועתם.

ג. באוטובוס המיועד להסעת 8 נוסעים או יותר, נוסף על הנהג.

ד. באוטובוס שמשקלו אינו עולה על 4,000 ק"ג כולל בלבד.

2) מהי הדרישה לגבי פנסי חזית באוטובוס?

א. האורות יהיו בגוון לבן ויאירו בעוצמה שווה.

ב. כשקיימים 4 פנסים, הפנסים הקיצוניים יאירו באורך דרך (אור גדול).

ג. שהמרחק מפני הקרקע לקצה העליון יעלה על 120 ס"מ.

ד. האורות יהיו בגוון כחלחל ויאירו בעוצמות שונות.

3) מה נדרש מהבוחן לעשות, כשמתגלה ליקוי במערכת גל ההנעה?

א. להשלים את גומיות המגן החסרות בציריות.

ב. לדרוש אישור מוסך מורשה על תיקון הליקוי.

ג. להדק את הברגים האופפים בחיבור גל ההנעה.

ד. לגרז את הצבים החופשיים ואת מפרקי הגומי.

4) על מה עליך להקפיד בטרם ביצוע בדיקת כיווני גלגלי היגוי?

א. לוודא שבעת סיבוב ההגה, נוגעים חלקי ההיגוי בזרנוקי הבלמים.

ב. לאמת מאישור מוסך מוסמך, כי נבדקה זווית שפיעת האופן האורכית.

ג. לדאוג שמד התכנסות הגלגלים במסלול הרישוי מקובע לאורך ולרוחב.

ד. לוודא כי לחץ האוויר בגלגלים הקדמיים יהיה בהתאם להוראות היצרן.

5) ציין את הסיבה לפסילת תוצאות הבדיקה לאוטובוס, במעבר על מד – ההתכנסות?

א. הקריאה בנסיעה קדמית יורדת מ- 20 מטר למיל.

ב. זווית קידום האופן לא נבדקה קודם לכן במוסך.

ג. לא נבדקה חזותית מצב חמשת זוויות ההיגוי.

ד. הסדיקה בנסיעה איטית עולה על 4 מטר לק"מ.

6) במה צריך הבוחן להיזהר, בעת בדיקת הרכב בבור, והרמתו לצורך בדיקת חופשים?

א. לא לפגוע בחלקים אחרים בתחתית החלק הקדמי של הרכב.

ב. ששיעור הפניה של אוטובוס מפרקי לא יעלה על 1.2 מטרים.

ג. שהפרקים האוניברסאליים המותקנים באוטובוס לא יתפרו.

ד. שמרכב האוטובוס והשמשות יאפשרו שדה ראיה ללא עיוותים.

7) מי הגורם המכריע לגבי חופש מופרז במערכת המתלה?

א. הוראות יצרן הרכב.

ב. בוחן הדיאגנוסטיקה.

ג. קצין הבטיחות בתעבורה.

ד. שמאי הרכב.

8) מה נדרש להציג בבדיקה חוזרת של ליקוי במערכת ההגה?

א. אישור בדיקת מכון התקנים או הטכניון.

ב. אישור על תיקון הליקוי ממוסך מורשה.

ג. אישור בדיקת איזון צמיגים ממנהל מקצועי.

ד. אישור תקינות כריות האוויר הפנאומטיות.

9) פרט סיבה לפסילת רישוי כתוצאה מבדיקת מערכת הפליטה באוטובוס?

א. צינור הפליטה מבודד בבידוד המבטיח הפרדה מוחלטת מן המיכל.

ב. לא מותקן מכשיר שמפעיל אוטומטית את משתיק הקול האלקטרוני.

ג. הבדיקה בוצעה בטרם הגיע המנוע לטמפרטורת העבודה שקבע היצרן.

ד. התוצאה הראתה כי הפליטה לא עברה את 30 יחידות ההרטרידג'.

10) כיצד מכונה אוטובוס שמותקן בו מרכב תקני, מיועד להסעת 16 נוסעים בנוסף לנהג, ומשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג?

א. אוטובוס נמוך רצפה.

ב. אוטובוס סיור ותיור.

ג. אוטובוס עירוני רמה א'.

ד. אוטובוס זעיר.

11) ממתי יש לרשום את מספר הקילומטרים שעבר הרכב, כפי שרשום במונה שבמד המהירות?

א. החל מחודש ינואר 2000.

ב. החל מחודש ינואר 2012.

ג. החל מחודש ינואר 2010.

ד. החל מחודש ינואר 2014.

12) החל מאיזה גיל חייבים להציג: אישור רכב מיושן, אישור פנאומטי ואישור הפעלה?

א. החל מגיל 10 שנים לאוטובוס זעיר.

ב. החל מגיל 15 שנים לכל אוטובוס.

ג. החל מגיל 8 לאוטובוס המצויד במוט גרירה.

ד. החל מגיל 20 לאוטובוס עירוני בלבד.

13) מי זקוק למערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה, שפועל כהלכה בכל עת?

א. כל אוטובוס, לרבות זעיר, בעל מערכת בלמים מכל סוג – החל משנת 1996.

ב. אוטובוס עירוני, המופעל במערכת בלימה הידראולית – החל משנת 1991.

ג. אוטובוס בינעירוני בלבד, שמשקלו המותר הוא עד 4,500 ק"ג ומשנת 2010.

ד. אוטובוס, שמשקלו הכולל המותר הוא 10,000 ק"ג או יותר ויוצר משנת 2010.

14) האם הופעת כתמי חלודה על מבנה האוטובוס היא סיבה לפסילת הרכב ברישוי?

א. רק במידה והחלודה הגיעה לקורות האורך של השלדה.

ב. לא, כל עוד אין חלק הפח הנגוע בחלודה נשאר שלם.

ג. כן, יש לדרוש ברכב ציבורי צבע תקין ומושלם.

ד. רק במידה והחלודה אכלה את חלקי האלומיניום.

15) מה היא תוקפה של תעודת הכיול שהונפקה לטכוגרף ממכ"ל מוסמך?

א. עד 12 חודשים.

ב. עד 24 חודשים.

ג. עד 36 חודשים.

ד. עד 48 חודשים.

16) מתי אין לפסול את השימוש בדוושת נהג?

א. כשפני הדוושה מחוספסת.

ב. כשמתגלה חופש צד מופרז.

ג. כשהתגלו הלחמות בלתי מקוריות.

ד. כשהדוושה משופשפת או חלקה.

17) למה עלול לגרום צמיג שחוק או קטן מהוראות היצרן?

א. לשפר את ביצועי האוטובוס בנסיעה ישרה.

ב. לפגוע בכנפיים וברכיבים הנוספים של המרכב.

ג. לנעול את פעולת הבלמים מוקדם מהמתוכנן.

ד. להפחית את סחרור הגלגל בעת האצה.

18) מאילו נסיבות נדרש בבדיקת הרישוי לפסול שימוש בצמיג?

א. כשמורכב על אותו סרן צמיגים בעלי מידות זהות, לרבות חתך שווה.

ב. כשמרכיבים צמיד ללא אבוב (טיובלס) על גבי אופן המיועד לכך.

ג. כשמופיעים בדופן הפנימי בצמיג חוטי פלדה מקופלים או בולטים.

ד. כשפני הצמיג נקי לחלוטין מפגמים, חוטי פלדה בולטים או נזק אחר.

19) מדוע נשחקים צמיגי האוטובוס משני הצדדים שעל פני הסוליה?

א. כתוצאה מבלימות פתע רבות ונעילת הגלגלים.

ב. בעיקר בגלל בולמי זעזועים או מנגנון היגוי לקויים.

ג. כתוצאה מנסיעה ממושכת עם לחץ אוויר גבוה מדי.

ד. כתוצאה מנסיעה ממושכת עם לחץ אוויר נמוך מדי.

20) מהי המערכת באוטובוס שמצוידת בשסתום ביטחון ומכשיר אזהרה?

א. מערכת לחץ האוויר המווסתת את הצמיגים.

ב. מערכת בלמי השירות המופעלים בלחץ אוויר.

ג. מערכת ההגנה, הכוללת את ההיגוי והבלמים.

ד. מערכת לבדיקת חוזק המושבים וחגורות הביטחון.

תשובות נכונות:

1) ג
2) א
3) ב
4) ד
5) ד
6) א
7) א
8) ב
9) ג
10) ד
11) ג
12) ב
13) א
14) ג
15) ב
16) א
17) ג
18) ג
19) ד
20) ב

=======================================================

נגררים ונתמכים

ערך: בני אביעד.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות גרורים ונגררים

נושא: עדכון דרישות למידות ומשקל.

משקלים ומידות לכלי רכב מנועיים –

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות גרורים ונגררים

נושא: עדכון דרישות למידות ומשקל.

משקל כולל מותר לכלי רכב מנועי, מורכב ומחובר.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות גרורים ונגררים

נושא: עדכון דרישות למידות ומשקל.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות גרורים ונגררים

נושא: עדכון דרישות למידות ומשקל.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות גרורים ונגררים

נושא: סימונים של הגרור והנגרר.

לוח סימון על קורת האורך של הגרור/נתמך

על קורת האורך ("ארוכת השלדה") הימנית, בקדמת הקורה, במקום גלוי לעין ונוח לגישה. ייקבע לוח מתכת שמוטבעים בו בבירור סימנים אלו:

שם היצרן וסימן המסחר הרשום שלו אם קיים.

הדגם לפי קטלוג היצרן.

מספר אישור היצרן מטעם משרד התחבורה.

שנת הייצור.

המשקל הכולל המותר.

מספר השלדה.

פירוט כושר הנשיאה של כל סרן ושל אמצעי הרתימה כמפורט להלן:

המשקל הכולל המותר (ק"ג) __________.

אמצעי הרתימה (ק"ג) ______________.

סרן 1 (ק"ג) _____________________.

סרן 2 (ק"ג) _____________________.

סימונים נוספים

נוסף על הסימונים הנזכרים לעיל, יסומנו בהטבעה ברורה על שלדת הגרור/ הנתמך, סמוך ללוח המתכת, הסימנים האלו:

מספר שלדה.

סימן מזהה של היצרן משני צידי מספר השלדה.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות גרורים ונגררים

נושא: פין גרירה ומשטח תמיכה בנתמך.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות גרורים ונגררים

נושא: יצולים.

תנאים לגרירה

א) לא יגרור אדם גרור אלא לפי תנאי הגרירה שקבע רשות – הרישוי ברישיון הגרור.

ב) לא יגרור אדם גרור ברכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, אלא על פי היתר מיוחד. שקבעה רשות – הרישוי שבו צוין כושר הגרירה של הרכב הגורר והמשקל הכולל המותר של הגרור.

ג) המבקש היתר כאמור כתקנת משנה (ב), ימציא אישור ממעבדה מוסמכת, כמשמעותו בתקנה 282 א' בטופס שקבעה רשות הרישוי.

ד) היתר לפני תקנת משנה (ב) יהיה צמוד לרישיון הרכב.

בדוק תקינות וחופשים במתקן הגרירה ו/או חיזוקיו:

פין גרירה אינו מתאים.

חופש בחיבורי מתקן הגרירה.

ברגים עקומים/ סדוקים/ חופשיים.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות גרורים ונגררים

נושא: עגלת היגוי (דולי).

בגרור עגלת ההיגוי יותקן מסב היגוי לעומס, המתאים למשקלו הכולל של הגרור ולעומס האנכי הפועל עליו.

מבנה עגלת ההיגוי יאפשר סיבוב יחסי של 90 מעלות לפחות לכל צד, בין הגרור ליצול.

נדרש לבדוק את חיבוקי הארגז למסגרת (תושבת / שלדה), את ברגי החיבור לארגז, ולוודא שאין שברים, סדקים, חיבורים רופפים או ריתוכים מיותרים.

בדיקת רצפת הארגז ודלתות צד, לאימות תקינות ולמניעת סדקים.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות גרורים ונגררים

נושא: רגלי חניה ושרשרת בטיחות.

רגלי חניה

בנתמך – יופעלו רגלי חניה על ידי תמסורת מכאנית – ידנית בעלת שתי מהירויות הפעלה לפחות, בתנאי שמומנט ההפעלה בציר לא יהיה גדול מ- 14 ק"ג מ' בעומס מלא.

אורך רגלי החניה המותקנות יהיה גדול ב- 25 מ"מ לפחות מהאורך הנדרש, כדי לקבוע את הנתמך במצב אופקי או מהאורך הנדרש כדי להביא את משטח התמיכה של הפין לגובה המתוכנן של צלחת הרתימה – לפי הערך הגדול בין שניהם.

כאשר רגלי החניה במצב מכונס, כאשר הנתמך אופקי, על מישור אופקי וכאשר משטח התמיכה בגובה המתוכנן כמפורט לעיל – המרווח בין הקצה התחתון של התקן התמיכה לבין הקרקע יהיה 300 מ"מ לפחות.

שרשרות בטיחות

לשם הבטחת החיבור בין גורר תומך לגרור, תצויד שלדת הגרור בשתי שרשרות פלדה שניתן לחברן לגורר תומך, כך שישמר כיוון תנועת הגרור ותימנע נפילת היצול לקרקע, גם אם נהרס התקן הרתימה העיקרי.

אורך כל שרשרת, כשהיא מחוברת לגורר תומך, יאפשר פנייה חופשית בזווית 90 מעלות בין כלי הרכב המחוברים.

מאמץ הקריעה של כל שרשרת יהיה שווה למשקל הכולל המותר של הגרור או גדול ממנו.

חוזק החיבור של השרשרת לשלדה לא יהיה קטן מחוזק השרשרת.

מערכת הפחתת התזה

בגרור/ נתמך שמשקלו הכולל המותר גדול מ- 8,000 ק"ג תותקן מערכת הפחתת התזה לפי דרישות הדירקטיבה האירופית.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות גרורים ונגררים

נושא: התקני רתימה למכולות (מנעולי הצמדה).

דרישות להובלת מכולות

1. הרכב אושר ברישיונו להוביל מכולות ובהתאם לתנאי האישור.

2. המכולה לא תבלוט מן החלק האחורי של הרכב.

3. לא יהיו בארגז הרכב דפנות או דלתות בשעת הובלת המכולות. אולם מותר להוביל מכולה כאשר אחת משתי הדפנות – הקדמית או האחורית – של הרכב סגורה, ובלבד שמשטח הרכב ארוך מהמכולה המובלת ברכב.

4. בשעת הובלת המכולה יהיו התקני החיבור – סובב צמודים למכולה ונעולים, כך שימנעו הזזתה או הישמטותה בכל תנאי הדרך והנסיעה בה.

מספר התקני חיבור- סובב ודרך התקנתם ברכב היו כלהלן:

1. 4 התקני חיבור – סובב שיותקנו בארבע פינות המסגרת או המשטח של הרכב ושיוצמדו למכולה ברכב המותאם להובלת מכולה אחת.

2. 8 התקני חיבור – סובב שיותקנו במסגרת או במשטח הרכב שארבעה מהם יוצמדו לכל מכולה ברכב המותאם להובלת שתי מכולות.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות גרורים ונגררים

נושא: התקני הגנה אחורי וצידי.

על הפגושים להיות מחוזקים כראוי.

שים לב לשלדה סדוקה ליד חיבורי הפגוש, קצוות חדים או בולטים העלולים לפגוע בהולכי רגל.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות גרורים ונגררים נושא: מתלים.

מערכת המתלים תתאים למטען המורשה שהגרור/נגרר מיועד לו.

בין מרכב הרכב ובין הסרנים יותקנו קפיצים יעילים ובעלי כושר מתאים למשקל הכולל המותר של הרכב, ועליהם להיות בעלי כוח התנגדות שווה.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות גרורים ונגררים

נושא: מערכת הבלמים.

בגרור/נתמך מותקנת מערכת בלמי אוויר דחוס, המופעלים על ידי קווי אספקת אוויר דחוס: "קו שירות" וקו חירום.

במבט מאחור, ימצא קו השירות בצד שמאל וקו החירום בצד ימין.

מצמד קו השירות מסומן בהטבעה או צבוע בצבע צהוב.

מצמד קו החירום הוא ללא בליטה ומסומן בהטבעה או בצבע אדום.

הצינורות הגמישים יותאמו לדרישות החוק.

מערכת הבלמים בגרור/נתמך תופעל לפי דרישות הדירקטיבה האירופית.

בלמי החניה יופעלו אוטומטית באמצעות מנגנון קפיצי בתא הבלימה.

כל גרר ונתמך שמשקלו הכולל המותר מ- 8,000 ק"ג, מחויב בווסת עומס ידני/ אוטומטי.

החל משנת 1994 מחויב כל גרור או נתמך שמשקלו הכולל המותר 8,000 ק"ג או יותר (למעט גרור לטרקטור) במתקן למניעת נעילת גלגלים.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות גרורים ונגררים

נושא: מערכת למניעת נעילת גלגלים – A.B.S.

בגרור/נתמך תותקן מערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS), המתאימה לדרישות המפורטות בדירקטיבה האירופית annex X,EEC 71/320. המערכת תהיה מקטגוריה A בלבד.

מערכת החשמל המפעילה את המערכת למניעת נעילת גלגלים תפעל במתח של 24 וולט.

החיבור החשמלי, בין הגרור/נתמך לבין הגורר התומך להפעלת מערכת ה- ABS, ייעשה באמצעות כבל תקני המצויד בשני קצותיו בתקעים המתאימים לתקן הבין לאומי ISO 7638, על חלקיו.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות גרורים ונגררים

נושא: צמיגים.

הצמיגים יותאמו לייעוד הרכב ויהיו בעלי אותו מבנה וכושר העמסה שקבע יצרן הרכב, למידות שנרשמו ברישיון הרכב.

לא יורכבו צמיגים במידה שונה, בכושר העמסה ובמבנה שונה על סרן אחד.

סיבות לבלאי צמיגים

1. כיוון סרנים לא נכון (כולל סרנים אחוריים).

2. לחץ אוויר בצמיגים (מרחק בלימה, אחיזה בכביש, היגוי, צריכת דלק).

3. אי איזון גלגלים.

4. בולמי זעזועים.

5. חופשים במתלה.

6. חופשים במערכת ההיגוי, תיבת ההגה.

7. אי תקינות מערכת הבלמים.

8. השפעת נגרר על הגורר.

9. טיב הצמיגים.

10. אי התאמת צמיג לרכב או לסרן.

11. זהות צמיגים ומצבם באותו סרן.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות גרורים ונגררים

נושא: סרנים.

לרכב ולנגרר שגלגליו מכוונים יתרונות, כגון:

בטיחות, חסכון בהוצאות הדלק, מניעת בלאי צמיגים ונהיגה קלה.

התנהגות רכב עם סרנים לא מכוונים.

בלאי צמיגים בסרן קדמי ברכב עם סרנים אחוריים לא מכוונים.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות גרורים ונגררים

נושא: חיבורי חשמל.

חיבורי החשמל בין הגרור/נתמך לבין הגורר תומך, יהיו חיבורי תקע – בית תקע.

התקע וחיבוריו יתאימו לדרישות הנ"ל:

א. מתח ההפעלה 24 וולט.

ב. התקע יהיה בעל 15 מגעות (פינים) לפי התקן הבין – לאומי ISO 12098 – 2004.

ג. המגעות (הפינים) יהיו לפי הטבלה שלהלן:

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות גרורים ונגררים

נושא: התקני תאורה ומחזירונים.

פנסי רוחב

בגרור/נתמך שרוחבו הכולל 1.20 מ' או יותר, יותקנו ארבעה פנסים לסימון רוחב הרכב (שניים מלפנים ושניים מאחור), שאורם ייראה ממרחק של 150 מ' לפחות, בזמן התאורה ובמזג האוויר נאה. צבע אורם של שני פנסי הרוחב הקדמיים יהיה צהוב – ענבר (amber), והם יותקנו בשני צדי החזית בנקודה הקיצונית הגבוהה ביותר, או קרוב אליה ככל האפשר, בגובה שווה מפני הקרקע. צבא אורם של שני פנסי הרוחב האחוריים יהיה אדום, והם יותקנו מאחור בנקודה הקיצונית הגבוהה ביותר, או קרוב אליה ככל האפשר, בגובה שווה מפני הקרקע.

פנסים אחוריים

בגרור/נתמך יותקנו מאחור, בשני הצדדים, שני פנסים אחוריים (אחד בכל צד). אורם יהיה אדום, וייראה ממרחק של 150 מ' לפחות מאחורי הרכב בזמן התאורה ומזג אוויר נאה. הפנסים יותקנו באותו גובה ובמרחק המקסימאלי האפשרי ביניהם. גובהם מעל פני הקרקע יהיה 0.40 מ' לפחות, ולא יותר מ-1.50 מ'. אורם לא יוסתר על ידי חלק מחלקי הגרור/נתמך. מערכת ההפעלה של הפנסים האחוריים תדליק אותם כאשר יודלקו פנסי החזית או פנסי הרוחב או פנסי החניה של הגורר/נתמך.

פנסי בלימה

בגרור/נתמך יותקנו שני פנסי בלימה אשר יופעלו בעת לחיצה על דוושת בלמי השירות של הגורר תומך. אורם יהיה אדום וייראה ממרחק של 30 מ' לפחות באור יום ובמזג אוויר נאה. עוצמת האור של פנסי הבלימה תהיה חזקה יותר מזו של הפנים האחוריים. מיקום הפנסים יהיה כנדרש בתקנות התעבורה.

פנסי לוחית זיהוי

ליד לוחית הזיהוי האחורית של הגרור/נתמך יותקנו פנסים אשר יאירו את הלוחית מלמעלה או מלמטה או מהצדדים. אורם יהיה לבן ויאפשר ראיית טובה של הלוחית וקריאת הפרטים שעליה ממרחק של 20 מ' לפחות בזמן התאורה ובמזג אוויר נאה. מערכת ההפעלה של פנסי לוחית הזיהוי תדליק אותם כאשר יודלקו פנסי החזית או פנסי הרוחב או פנסיה החניה של הגורר תומך.

מחווני כיוון

בגרור/נתמך יותקנו שני מחווני כיוון אחוריים, אחד בכל צד, במקום הרחב ביותר, וגובהם מפני הקרקע יהיה 0.40 מ' לפחות ולא יותר מ1.90 מ'. אורם יהיה מהבהב וצבעו צהוב – ענבר (amber).

פנסי זיהוי בגרור/נתמך בעל מרכב סגור

בדופן האחורי של הגרור/נתמך יותקנו 2 פנסים שצבע אורם אדום, בגובה המקסימאלי של המרכב. שניהם באותו גובה.

מחזירי אור צדיים פנסי צד

בגרור/נתמך שאורכו גדול מ-6 מ' יותקנו פנסי צד כמפורט להלן:

פנס אחד במרכז השליש הקדמי, פנס אחד סמוך לקצה האחורי – במרחק של עד 1 מ' מהקצה, ופנסים נוספים ביניהם לפי הצורך, ובתנאי שהמרחק המירבי בין שני פנסים לא יהיה גדול מ-3 מ'.

השתלמות חובה לבוחני רכב לבדיקות גרורים ונגררים

שאלות בנושא: נגררים ונתמכים.

עליך לענות על 10 השאלות שלפניך, ולסמן נכונה את התשובות הנכונות.

1) כיצד עליך לנקוט, כשהבחנת בסדקים סביב "חיבור – הסובב", או על חיזוקי השלדה עליה מותקנים "חיבורי – הסובב"?

א. לפסול את השימוש בגרור או הנתמך המאושר להוביל מכולות.

ב. להוסיף רישום מודפס על רישיון הרכב המעיד על הסדקים.

ג. לנסות לסתום את הסדקים באמצעות דבק אפוקסי דו – שכבתי.

ד. לאשר הובלת מטענים מעורבים בלבד, לאחר חיבור קורות אורך.

2) לאיזה רכב נדרש מתקן להגנה מפני התנגדות תת- רכבית, כתנאי לחידוש רישיונו?

א. רכב עבודה עם מנוף משולב, למעט מנוף עם סל עבודה.

ב. כל סוג רכב שיש לו הנעה כפולה או הנעה שש על שש.

ג. גרור ורכב עבודה, שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג.

ד. מטאטא דרכים, משאבת בטון או כיבוי אש במשקל עד שני טון.

3) כיצד תבחין שקיים חופש בין הארגז לשלדה בגרור או בנתמך?

א. חיבור "מרכז הגלגל החמישי" סוטה מחיבור הסרן המרכזי.

ב. בדוק מהצד ומאחורי הרכב אם הארגז מחובר במקביל לשלדה.

ג. אורך השרשרת כשהיא מחוברת אינה מאפשרת פניה חופשית.

ד. בדוק מלפנים את מגני הצד שהם מחוברת לשלדת התומך.

4) מהו התנאי לאישור גורר או תומך הגורר אחריו גרור או נגרר, שמותקנים בהם מתקן למניעת נעילת גלגלים בבלימה?

א. שלא התגלו סדקים על חיזוקי השלדה שעליה מותקנים החיבור הסובב.

ב. שבעת בדיקת זוויות ההיגוי, באמצעות בוכנה הידראולית, לא התגלו סדקים.

ג. שזווית ההחלקה של הגלגלים הקדמיים גדולה משל הגלגלים האחוריים.

ד. שבגורר או בתומך מותקנים חיבורי חשמל מתאימים להפעלתו התקינה.

5) מה נדרש להתקין בגרור ובנתמך שמשקלם הכולל המותר הוא 8,000 ק"ג או יותר?

א. מערכת תאורה אחורית אדפטיבית.

ב. מתלים בעלי ארבע כריות אוויר לפחות.

ג. צמיגים דיאגונליים בעלי חתך נמוך.

ד. בלמי שירות המופעלים בלחץ אוויר.

6) מהו משקלו של הגרור או הנגרר, שחייב להיות מצויד בווסת עומס בלימה?

א. 6,000 ק"ג או פחות, והמצויד במערכת בלמים הידראוליים.

ב. 750 ק"ג עד 7,500 ק"ג, והמצויד במערכת בלמי אוויר.

ג. 10,000 ק"ג או יותר, והמצויד במערכת בלמים הידראוליים.

ד. 8,000 ק"ג או יותר, והמצויד במערכת בלמי אוויר.

7) כיצד תנקוט כאשר צינורות הבלימה או מערכת חוטי החשמל, בין התומך לנתמך, אינם ארוכים די הצורך?

א. חל איסור על כל חיכוך בין התומך לנתמך, ולכן אין לתת אישור.

ב. אבדוק, ראשית, את נקודת החיבור של הפין והנצרה, למניעת חופש.

ג. במידה והחיכוך בין הצינורות קיים בסיבוב מתון, ניתן לאשר שימוש.

ד. אבדוק את נורות הביקורת בתא הנהג, לתקינות מערכת המתלים.

8) כמה התקני חיבור – סובב נדרש בנתמך, המיועד להוביל מכולה אחת?

א. 4 התקנים, שיותקנו בארבע פינות המסגרת.

ב. 6 התקנים, ששניים מהם יותקנו במרכז המשטח.

ג. 8 התקנים, כשבכל פינה יותקנו שניים לפחות.

ד. 2 התקנים, כשיותקנו בהצלבה בפינות המסגרת.

9) מהן הדרישות לגבי פנסי בלימה בגרור ובנתמך?

א. שיופעלו בהפעלת מאט המנוע או המאט האלקטרו – מגנטי.

ב. שאורם יהיה אדום וייראה ממרחק של 30 מטר לפחות.

ג. שיופעלו במקביל להפעלת שני מחווני הכיוון האחוריים.

ד. שצבע אורם יהיה צהוב – ענבר, ויותקנו משני צדי החזית.

10) מדוע חל איסור על התקנת צמיגים בקוטר קטן מהוראות ייצרן הנגרר?

א. הצמיגים הבולטים לצדדים עלולים לפגוע בהולכי רגל.

ב. מד המרחק מראה מספר קילומטרים מצטבר נמוך מהאמיתי.

ג. עלולים לנעול את הבלמים מוקדם יותר מהמתוכנן ולסחרר בהאצה.

ד. עלולים לעכב את הבלמים בהאצה ולהקשות על פעולת ההיגוי.

תשובות נכונות:

1) א
2) ג
3) ב
4) ד
5) ד
6) ד
7) א
8) א
9) ב
10) ג